FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Kolik stojí odvoz komunálních odpadů průměrného občana v ČR za den?

a) 0,50 Kč - ( 34 )

b) 1,50 Kč - ( 27 )

c) 5 Kč - ( 36 )

Celkem: 97

Předcházení

 

Strategie prevence a nakládání s odpady je formulována ve Státní politice životního prostředí ČR a rozpracována v plánech odpadového hospodářství ČR a jednotlivých krajů. Naplnění základních strategických cílů POH ČR spojených s maximálním využíváním odpadů a minimalizací negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady je považováno také za základní strategii v oblasti nakládání s komunálními odpady. Výjimku ze strategických cílů definovaných v POH tvoří snižování měrné produkce komunálních odpadů, které s ohledem na postupující a očekávané tendence růstu produkce komunálních odpadů nelze pro nejbližší období považovat za splnitelné.

 

Produkce komunálních odpadů v ČR v jednotlivých letech 1998 až 2005 je uvedena v následující tabulce 1. Od roku 2002 došlo k mírnému nárůstu produkce komunálních odpadů, kdy byly odstraňovány nejprve následky povodní a postupně se tento nárůst ustálil. K nárůstu produkce od tohoto data mohlo také dojít s přechodem většiny měst a obcí na jiný způsob plateb za komunální odpad (zavedení místního poplatku na osobu).

 

Tabulka 1. Vývoj produkce komunálních odpadů v ČR v letech 1998-2005

tis. t/rok

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Odpady celkem

41327

37223

40610

38694

37968

36087

38750

29802

 

Komunální odpady

4535

4304

4258

4243

4615

4446

4652

4276

4121

Zdroj: VÚV - CeHO

 

Při podrobnějším zkoumání se ukazují značné rozdíly mezi jednotlivými kraji, kde se produkce komunálních odpadů pohybuje od 307 kg/obyvatele a rok do 596 kg/obyvatele a rok a nevykazuje jednoznačné trendy. Evidované hodnoty mohou být ovlivněny hustotou osídlení, intenzitou ekonomických činností, sociální strukturou obyvatel, tradicí a zvyklostmi a jinak.

 

V souladu s tematickou strategií EU je výhledově nutno věnovat pozornost prevenci odpadů, podporovat environmentálně šetrné využívání odpadů, zejména materiálovou recyklaci, s přihlédnutím k přínosům energetického využití s ohledem na zvyšující se poptávku po energii. V současných právních předpisech odpadového hospodářství je preferováno využití odpadů před jejich odstraněním s prioritou materiálového využití (recyklace) odpadů. Přesto odstraňování odpadu skládkováním je převažujícím způsobem nakládání s komunálními odpady v ČR, ale i ve většině zemí EU. Na skládky v ČR v roce 2005 bylo uloženo celkem 68 %, v roce 2006 pak 75 % z celkové produkce komunálních odpadů. Množství komunálních odpadů ukládaných na skládky v ČR (viz následující tabulka 2) má ve sledovaném období s ohledem na nárůst produkce těchto odpadů vzestupnou tendenci.

 

Tabulka 2.  Vývoj způsobů nakládání s komunálními odpady v ČR

% hmotnostní

Využití

Materiálové využití

Energetické využití

Odstranění skládkováním

Odstranění spalováním

Rok 2002

14

12

2

63

7

Rok 2003

16

11

5

63

5

Rok 2004

21

12

9

64

0

Rok 2005

21

12

9

68

0

Rok 2006

20

11

9

75

0

Zdroj: VÚV - CeHO

 

Pro nejbližší období nelze očekávat snižování produkce komunálních odpadů. Naopak pokud chceme zabránit rozptylu odpadů do životního prostředí bude nutno tuto skutečnost přijímat jako pozitivní jev. Určitých výsledků v absolutním předcházení vzniku odpadů lze dosáhnout podporou informovanosti spotřebitelů o ekologickém nakupování z hlediska odpadů a cílenou ekologickou výchovou.

 

Předcházením vzniku komunálních odpadů se spíše rozumí snižování produkce směsných komunálních odpadů, jejichž využitelnost je pak omezena jen na energetické využití či zpracování na alternativní palivo, neboť materiálovému využití zabraňuje znečištění využitelných materiálů. Z tohoto hlediska přispívá prevenci komunálních odpadů optimalizace infrastruktury pro oddělený sběr komunálních odpadů.

 

Optimalizace infrastruktury odpadového hospodářství a dalších souvisejících podmínek v obcích a tím vytváření vhodného prostředí k realizaci prevence odpadů je důležitým krokem v naplňování plány stanovených cílů v oblasti komunálních odpadů. K dosažení zlepšení podmínek pro předcházení vzniku směsných komunálních odpadů by mělo být přistupováno diferencovaně podle typu oblasti, zástavby, převažujících činností apod., avšak systém by měl směřovat k dosažení určitých optimálních standardů.

 

Základním předpokladem pro vytváření optimální infrastruktury jsou aktuální informace o měrném množství a zejména složení komunálních odpadů v jednotlivých převažujících typech obytné zástavby. Zjištění potřebných údajů o skladbě komunálních odpadů je pracné a vyžaduje dlouhodobé sledování. Proto také systematická sledování těchto charakteristik se provádí jen v některých regionech ČR a v delších časových cyklech. Poslední systematická sledování skladby byla prováděna v rámci výzkumného projektu MŽP v letech 2001 – 2002 a  i když doporučené standardy vytvořené z výsledků prováděných analýz jsou stále v praxi užívány, jejich aktuálnost je již problematická.