FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Kolik stojí odvoz komunálních odpadů průměrného občana v ČR za den?

a) 0,50 Kč - ( 34 )

b) 1,50 Kč - ( 27 )

c) 5 Kč - ( 36 )

Celkem: 97

Produkce

Původci odpadů a tedy i obce jako původci komunálního odpadu a dále oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Ti, kteří produkují nebo nakládají ročně s více než 50 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů mají také ohlašovací povinnost příslušnému správnímu úřadu (obecní úřad obce s rozšířenou působností). Souhrnně za ČR jsou pak tyto údaje vedeny v Informačním systému odpadového hospodářství (ISOH) MŽP, provozovaném VÚV-CeHO a od roku 2008 organizací CENIA. Produkce odpadů, způsoby nakládání s odpady a náklady odpadového hospodářství jsou zjišťovány také statistickým šetřením ČSÚ.

 

Produkce komunálního odpadu v ČR se několik let pohybovala okolo 4,5 mil. tun za rok. V posledních letech je v rámci informačního systému ISOH zaznamenán postupný pokles a v roce 2006 činí přibližně 4,1 mil. tun, tj. 401 kg na obyvatele a rok. Podíl produkce komunálních odpadů na celkové produkci odpadů v ČR v současnosti představuje 14 %. Téměř 75 % hmotnosti komunálního odpadu bylo v roce 2006 odstraňováno skládkováním. Využívání komunálního odpadu v roce 2006 představovalo 20 %. Materiálově bylo využíváno přibližně 11 %, energeticky pak 9 %. Odděleně sebrané využitelné složky představují téměř 53 kg na obyvatele a rok, nebezpečné složky komunálního odpadu pak 2,1 kg na obyvatele a rok.

 

Poměrně málo dostupné jsou údaje o množství komunálního odpadu v určitých typech zástavby a o jeho materiálové skladbě. Tyto charakteristiky odpadů jsou potřebné při projekci každého nového systému nakládání s komunálním odpadem nebo jeho zdokonalení. S ohledem na časovou a finanční náročnost zjišťování jsou uvedené charakteristiky sledovány účelově jen v některých lokalitách ČR a především pro (tuhý) domovní odpad, který představuje 60-70 % celkového hmotnostního množství produkovaného komunálního a jemu podobného odpadu.

 

Množství komunálního respektive domovního odpadu se tedy stanoví z evidence odpadů, kterou vede obec průběžně jako původce komunálního odpadu ze zákona. Odhad množství domovního odpadu je možno také stanovit na základě počtu obyvatel a za užití ukazatelů měrné produkce domovního odpadu uvedených v následující tabulce č.1. Ukazatele představují průměrný výskyt domovního odpadu v určitém typu obytné zástavby před oddělením sbíraných využitelných složek. Ukazatele jsou vytvořeny na základě výsledků systematických analýz skladby komunálního odpadu, prováděných v rámci výzkumného projektu VaV/720/2/00 „Intenzifikace sběru, dopravy a třídění komunálních odpadů“. S ohledem na časový odstup analýz (r. 2003) bude nutné tyto hodnoty aktualizovat. Z některých sledování např. v Hl. m. Praze v roce 2008 se ukazuje, že množství domovního odpadu v některých typech zástavby vzrůstá, a to v sídlištní a vilové zástavbě na 4,3-4,6 kg na obyvatele a týden, respektive až 240 kg na obyvatele a rok, ve smíšené zástavbě se nemění.

 

Tabulka č. 1. Ukazatele měrného množství domovního odpadu
(včetně zohlednění odděleně sebraných využitelných složek)

 

Typ zástavby

Měrné množství odpadu

kg/obyvatele a týden

kg/obyv. a rok

Průměr

maximální hodnota

minimální hodnota

průměr

Sídlištní zástavba velkých měst

3,0

3,9

1,4

156

Sídlištní zástavba menších měst

2,5

3,2

2,3

130

Smíšená zástavba měst

3,0

3,4

2,5

156

Vesnická zástavba

3,8

4,7

3,0

198

Zdroj: výsledky VaV/720/2/00

 

K množství domovního odpadu je nutno připočítat množství odpadu podobného domovnímu (živnostenského odpadu), množství objemného odpadu a odpadu z veřejné zeleně a čištění veřejných prostranství.


Množství odpadu podobného domovnímu (živnostenského odpadu) se na základě systematického sledování (VaV/720/2/00) odhaduje na 50-60 % celkové produkce domovního a jemu podobného odpadu v městské zástavbě a na 20-30 % ve venkovské zástavbě.