FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Kolik stojí odvoz komunálních odpadů průměrného občana v ČR za den?

a) 0,50 Kč - ( 34 )

b) 1,50 Kč - ( 27 )

c) 5 Kč - ( 36 )

Celkem: 97

Výzkumný projekt SP/2f1/132/08
„Výzkum vlastností komunálních odpadů a optimalizace jejich využívání“

Způsob řešení

Výzkumný projekt je řešen v rámci tří věcně navazujících dílčích částí:

 • sledování vlastností komunálních odpadů,
 • stanovení reálné produkce a reprezentativních vlastností komunálních odpadů v ČR,
 • informační podpora projektu, řízení projektu, hodnocení, závěry.

Sledování vlastností komunálních odpadů

Podstatou sledování vlastností komunálních odpadů jsou experimentální práce spojené se vzorkováním odpadů, analýzami skladby odpadů a laboratorními analýzami. Analýzy prováděné v rámci navrhovaného výzkumného projektu zohledňují:

  • návaznost na v minulosti prováděná měření s ohledem na možnost posouzení vývojových tendencí,
  • aktualizaci metodiky s ohledem na metodiky užívané v zemích EU,
  • stanovení podílu biologicky rozložitelného odpadu v komunálním odpadu,
  • stanovení výhřevnosti v závislosti na výtěžnostech odděleného sběru využitelných složek,
  • stanovení reálné produkce komunálních odpadů v ČR
   .

 Metodický postup sledování vlastností komunálních odpadů předložený v nabídce do veřejné soutěže vyhlášené Ministerstvem životního prostředí byl podrobně rozpracován v rámci realizačního projektu, který je výstupem první etapy řešení. Podkladem pro zpracování je analýza metod v minulosti prováděných sledování, rešerše postupů a metod uplatňovaných v zemích EU a analýza rozsahu sledování v závislosti na požadovaném užití výsledných hodnot. Součástí realizačního projektu je také definitivní určení lokalit pro provádění experimentálních sledování a konkrétních spolupracujících firem.

Zaměření sledování:

 • skladba směsného domovního odpadu,
 • skladba objemného odpadu,
 • měrná množství směsného domovního odpadu,
 • měrná množství objemného odpadu,
 • vlhkost směsného domovního odpadu,
 • výhřevnost směsného domovního odpadu,
 • vybrané charakteristiky ve frakcích směsného domovního odpadu (např. obsah spalitelných látek, celkového organického uhlíku, chloru,  stopových toxických prvků apod.) s ohledem na stanovení podílu a zpracování biologicky rozložitelných odpadů a výrobu paliva z odpadů.

Směsný domovní a objemný odpad tvoří podstatnou část komunálního odpadu ve skupině 20 Katalogu odpadů, ukládaného v ČR na skládky. Zaměření na tyto skupiny vychází také z bilance biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky, kde téměř 90 % tvoří BRO obsažené ve směsném odpadu a 8 % BRO v objemném odpadu, ostatní druhy BRO ze skupiny 20 jsou zanedbatelné.

 

Skladba, měrná množství a další charakteristiky směsného domovního odpadu
Pro provádění analýz skladby domovního odpadu je použita metoda sítových analýz. Metoda byla použita již při analýzách skladby v roce 2001-2002. Metoda byla revidována na základě nových zahraničních zkušeností.

Metoda je založena na následujících principech:

 • výběr reprezentativních typů obytné zástavby pro analýzy skladby na základě průzkumu změn vytápění,
 • provádění vzorkování a měření ve vybraných typech obytné zástavby (sídlištní - Hradec Králové, Benešov, venkovská – Ústeckoorlicko); lokalizace reprezentativních typů zástavby a stanovení velikosti vzorku  jsou součástí realizačního projektu,
 • četnost měření 1 x měsíčně po dobu jednoho roku v obou  typech obytné zástavby,
 • množství odebraného základního vzorku odpovídá naplnění svozového automobilu (4-8 tun podle typu automobilu a obytné zástavby),
 • hmotnost odebraného dílčího vzorku pro stanovení skladby činí přibližně 200 kg/analýzu (odběr po vysypání z automobilu metodou kvartace),
 • zjišťování zrnitostní skladby metodou sítové analýzy (velikost ok 40, 20 a 8 mm),
 • zjišťování materiálové skladby metodou ručního třídění na následující látkové skupiny:
  • papír (karton a lepenka, kombinované obaly, jiné obaly, noviny a časopisy, knihy, letáky, jiný papír),
  • plasty (fólie obalové, fólie neobalové, PET čiré, PET barevné, jiné obaly, jiné plasty),
  • sklo (obaly čiré, hnědé, zelené, vratné obaly, jiné sklo),
  • kovy (obaly Fe a Al, jiné kovy),
  • biologický odpad (z domácností a zahradní včetně dřeva),
  • textil (přírodní a směs),
  • minerální odpad,
  • nebezpečný odpad,
  • spalitelný odpad (použité výrobky osobní hygieny a jiný - kůže, korek, guma, obuv),
  • jemný podíl (zbytek 20-40 mm, zbytek 8-20 mm, frakce menší než 8 mm).

Měrná množství směsného domovního odpadu se zjišťují a stanoví na základě měření hmotnosti po naložení předem stanoveného počtu sběrných nádob a předem evidovaných informací ve stanovených svozových oblastech v jednotlivých typech obytné zástavby.

Odběr vzorků pro laboratorní analýzy se provádí z oddělených látkových skupin po ukončení analýz skladby. Hmotnost odebraného reprezentativního vzorku představuje 20 % celkově naměřené hmotnosti dané látkové skupiny. Podrobný postup byl dojednán s konkrétními laboratořemi, které analytické práce zajišťují.

 

Skladba a měrná množství objemného odpadu
Komplexní metodika pro sledování objemného odpadu v podmínkách ČR nebyla dosud v rámci výzkumu uplatněna. Při řešení výzkumného projektu v roce 2003 byly získány určité poznatky o množství a skladbě objemného odpadu z jednorázových sledování a z evidence vybraných firem působících v oblasti nakládání s objemným odpadem.
Pro sledování skladby objemného odpadu je navržen nový metodický postup spočívající v kombinaci vyhodnocení evidovaných dat a vlastních fyzických rozborů. Na základě informací získaných v rámci řešení výzkumného projektu a zkušeností ze zemí EU v průběhu řešení může dojít k modifikaci navrženého postupu. Konečný postup bude součástí komplexní metodiky zpracované v rámci projektu.

Technika záznamu informací (záznamové tabulky) jakož i jejich výsledné zpracování budou součástí software, který bude zpracován za tímto účelem v rámci řešení výzkumného projektu spolu interpretací a vizualizací výsledků sledování.

Stanovení reálné produkce a reprezentativních vlastností  komunálních odpadů v ČR
Na základě sledování vlastností komunálních odpadů budou stanoveny standardní hodnoty ukazatelů měrného množství a složení a dalších charakteristik směsného domovního odpadu a objemného odpadu. Aplikací těchto ukazatelů do konkrétních podmínek v rámci regionů ČR bude možné stanovit reálnou produkci komunálních odpadů. K tomu účelu bude vypracován jednoduchý počítačový model. Jeho využití se předpokládá při vytváření regionálních integrovaných systémů nakládání s komunálními odpady. Využití je reálné např. v souvislosti s metodikou pro zpracování žádostí o podporu z Operačního programu životního prostředí (materiálové toky pro finanční analýzu). 

V rámci výzkumného projektu budou ukazatele a zpracovaný model využit pro stanovení:

 • reálné produkce komunálních odpadů v ČR

Získané informace budou využity pro posouzení objektivnosti hodnot množství komunálních odpadů evidovaných v rámci ISOH. V případě, že budou sledovány také měrné produkce odděleně sebraných využitelných složek komunálních odpadů a k tomu stanoveny standardní ukazatele, je možné jejich využití také k posouzení výtěžností separace v regionech ČR.

 • potenciálu materiálového a energetického využití komunálních odpadů v ČR

Standardní hodnoty skladby a další charakteristiky komunálních odpadů budou využity při změnách podmínek v realizaci strategií nakládání s vybranými druhy těchto odpadů.

 • potenciálu výskytu biologicky rozložitelného komunálního odpadu v ČR

Standardní hodnoty skladby a další charakteristiky komunálních odpadů budou využity   při formulaci strategie a sledování její realizace ve snižování množství BRKO ukládaných na skládky.